Ден: 23.09.2021

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет "Благоустрояване на второстепенна улица в ПИ с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР...