Обявен е конкурс за полицаи в районните управления в Софийска област

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София със заповед на министъра  с рег. №8121К-10658/04.10.2021г.на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 1. Районно управление – Пирдоп

група „Охранителна полиция“

 • полицай – старши полицай – 1 (една)вакантна длъжност;
 • полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.
 • Районно управление – Сливница

група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

 • Районно управление – Етрополе

група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

 • Районно управление – Ботевград

            група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай – 5 (пет) вакантни длъжности.

 • Районно управление – Правец

група „Охранителна полиция“

 • полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
 • младши автоконтрольор II – I степен – 1 (една) вакантна длъжност.
 • Районно управление – Своге

група „Охранителна полиция“

 • младши автоконтрольор II – I степен – 1 (една) вакантна длъжност.
 • Районно управление – Ихтиман

група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

 • Районно управление – Самоков

група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса  (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока – изискването се отнася за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор – II – I степен;

4.6. Да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства – изискването се отнася само за кандидатите за длъжността полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил).

4.7. Да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие – само за кандидатите за длъжността младши автоконтрольор – II – I степен.

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ документи и срок за подаването им:

1. В 10 – дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение – нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

1.2. свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) – за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор – II – I степен;

1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.

При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

Кандидатите за длъжността младши автоконтрольор – II – I степен следва да имат предвид задължението им след класиране и преди назначаването им на длъжност, да представят актуален документ, удостоверяващ завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие.

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София, с  адрес: гр. София, бул. „Гео Милев“ № 71;

3. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва структурата и длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.

5.  В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София.

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” – МВР, до Института по психология – МВР и ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.