Нови работни места се обявяват по програма „Старт на кариерата”

От  04 до 29 октомври 2021 г., дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната по програма „Старт на кариерата”.

Дирекция „Бюро по труда”-Ботевград обявява две свободни работни места:

  • младши експерт в отдел „Активна политика на пазара на труда” в гр. Ботевград;
  • младши експерт във филиала на  дирекцията в гр. Етрополе.

За да участват в програма „Старт на кариерата” кандидатите трябва отговарят на следните минимални изисквания:

►           Да са младежи до 29 ненавършени години до 29.10.2021 г. включително;

►           Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;

►           Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;

►           Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:

►           Заявление за кандидатстване по Програмата по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);

►           Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

►           Документ за завършено висше образование

Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла в Бюрото по труда в гр.Ботевград, където кандидатите ще получат необходимото съдействие за кандидатстване от трудовите посредници.

Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в Бюро по труда – Ботевград до 29 октомври 2021 г. включително, където са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8.

Чрез Програмата кандидатите могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.