Община Правец ще кандидатства по проект за околна среда

Общинският съвет Правец гласува и даде съгласие общината да кандидатства за финансиране от ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите за опазване на околна среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите”. Проектът е за обект:  „Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец:

ЕТАП V – Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на довеждащ колектор от РШ123 на главен клон I до главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец.

ЕТАП VI – Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на захранващ водопровод до водомерна шахта на ПСОВ Правец;

Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа – главен клон IV“.

Исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 3 904 290,83 лв. /три милиона деветстотин и четири хиляди двеста и деветдесет лева и осемдесет и три стотинки/ с ДДС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.