Предложения на БСП за мерки през първите 100 дни на управление

За първите 100 дни на управление, БСП предлага два вида мерки. Едните са краткосрочни, временни и са с бърз ефект върху икономиката и жизнения стандарт на хората. Вторият вид мерки са средносрочни и дългосрочни и са част от Визията на БСП за структурни реформи.

 1. Краткосрочни мерки
 • Енергетика – мерки срещу задълбочаващата се енергийна бедност и подкрепа за българския бизнес
 • Спешна целева подкрепа за семействата с ниски доходи. Месечна субсидия от 200 кВтч до края на март за домакинствата, които са затруднени да отопляват своите домове.
 • Нито едно семейство с ниски доходи да не е изключено от енергийната мрежа при невъзможност за плащане на сметки, ако цените продължават да растат. Целим да облекчим българските граждани от високите цени на електроенергията чрез схема за отложено плащане.
 • Да се намали ДДС от 20% на 9% върху крайните цени на ток, газ и парно за крайните потребители (фирми и семейства).
 • Да се компенсират разликите в цената на тока, газа и парното, в сравнение със заложените за зимния отоплителен сезон за държавните и общински заведения, които предоставят публични услуги от обществен интерес (училища, детски градини, социални домове и др).
 • Мерки за преразпределение на свръхпечалбите на производителите и търговците на електроенергия между семействата и бизнеса.
 • Законодателни промени, стимулиращи сключването на дългосрочни договори за закупуване на електроенергия от страна на бизнеса.
 • Ускоряване завършването на газовата връзка с Гърция
 • Възобновяване на процедурите за изграждане на нови ядрени мощности.
 • Социални неравенства – мерки срещу растящата бедност и демографската криза в нашето общество
 • Въвеждане на семейно подоходно облагане. С 550 лв за всяко дете ще се намалява данъчната основа на единия работещ родител.
 • 6500 лв еднократна помощ за второ и трето дете при условие, че единият родител е работил 24 месеца преди това.
 • Безплатни лекарства за деца до 14 години.
 • Намаляване ставките на ДДС на 9% за основни храни, напр. хляб, месо, мляко, яйца и др.
 • Нулев данък върху доходите от труд  до навършване на 26 години.
 • Търсене на парламентарен консенсус за преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход от 2018 г.
 • В помощ на малкия бизнес по време на криза
 • Бързо изплащане, най-късно до края на 2021г., на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти за помощи за малкия и среден бизнес, заявени още през 2020 г. във връзка с пандемията от Covid-19.
 • Ускоряване на процеса по наддоговаряне по процедурата за  подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
 • Българското правителство да подкрепи предложението на Европейската комисия за удължаване на Временната рамка за държавни помощи до 30 юни 2022 г.
 • Средствата за организация и управление на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%.
 • Финализиране на Споразумението за партньорство и оперативните и национални програми към него.
 • Законодателни промени в ЗДДС за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС от 50 хил.лв на 100 хил. лв.
 • COVID криза – мерки срещу бездействието 
 • Спешен анализ на причините за високата смъртност от COVID-19 сред населението (населени места, социален статус, образователен ценз, обезпеченост с лекари и апаратура и т.нат.).
 • За нас ваксинирането е доброволен избор, но ще проведем насърчителна кампания за ваксиниране срещу COVID-19.
 • Засилване ролята на личните лекари в кампанията по наблюдение, лечение и ваксиниране при COVID-19.
 • Преразглеждане на финансирането на лечебните заведения за труднодостъпните региони на страната.
 • Средносрочни и дългосрочни мерки
 • Енергетика
 • Създаване на Национален фонд за социална подкрепа в енергийния преход. Средствата ще се набират чрез процент от приходите от продажби на квоти за емисии на парникови газове.
 • Да се отложи излизането на битовите потребители на свободния пазар.
 • Изработване на Териториални планове за запазвене на заетостта във въглищните региони – стана ясно, че никой в държавата не работи по подобно задание.
 • Здравеопазване – за нов модел
 • Подготовка за приемане на необходимите нормативни промени за премахване на търговския статут на държавните, университетските и общинските лечебни заведения.
 • Въвеждане на електронно персонално медицинско досие и електронна здравна карта, обединяващо цялата информация (клинична, медицинска и финансова) за даден пациент във всеки етап от живота му.
 • Създаване на информационен портал, предоставящ информация в реално време за наличните лекарствени продукти и медицински изделия по местоположение и цени, в помощ на пациентите и на медицинските специалисти.
 • Приемане на Наредба за реално остойностяване на извършваните медицински дейности, манипулации и услуги в системата на здравеопазването.
 • Въвеждане в законовите норми на понятието „защитено лечебно заведение“ ‒ за такива в отдалечените и планинските райони.
 • Приемане на Наредба за формиране на работните заплати в държавните и общинските лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати за всички, ангажирани в системата на здравеопазването. Реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит.

Финансирани от държавата специализации в чужбина в области на медицината с високо обществен отзвук и за специалности, в които страната има недостатъчен капацитет, срещу ангажимент за работа в държавните болници минимум 5 години.

 • Образование
 • Стартиране на процедура за преглед на всички учебни програми и учебното съдържание с акцент на програмите по български език и литература и история.
 • Законодателна промяна в ЗПУО, с която да се ограничи възможността на началниците и служителите в РУО за политическо въздействие върху учителите.
 • План за работа с ромските деца в рамките на дистанционното обучение, включващ реални дейности на всички институции, ангажирани с проблема.
 • Повишен дял при гласуване на бюджета, съответно 5 % и 1 % за образование и наука. Увеличение на заплатите на учители, преподаватели във ВУ и научни работници в БАН, съобразено с високата инфлация.
 • Култура
 • Ще предложим разходите за развитие на българската култура да достигнат 1% от БВП за следващата година.
 • Разработване на нова методика за финансиране на държавните културни институти.
 • Възобновяване работата по изготвяне и приемане на Национална стратегия за развитие на българската култура.
 • Разработване на мерки за постигане на по-голяма свобода на медиите.
 • Мерки за подобряване на бизнес климата в страната
 • Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за финансиране от фондовете на ЕС и НПВУ.
 • Регламентиране на дистанционната работа /home office/ и създаване на дигитални трудови книжки.
 • Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.).
 • Опростена ликвидация на малки компании с никаква дейност.
 • Функционална стартъп виза (лесен достъп до трудов пазар на предприемачи от трети държави, които доказват, че ще развиват бизнеси с висока добавена стойност).
 • Създаване на пакет закони за фирмения фалит, за втори шанс на закъсалите фирми (реструктуриране /оздравяване/извънсъдебни споразумения), междуфирмената задлъжнялост.
 • Премахване на възможността за възлагане на in-house обществени поръчки на предприятия, които не разполагат с необходимия човешки, технически и финансов капацитет да извършат мин 90% от възлаганата им дейност.
 • Конкретни стъпки за преодоляване липсата на квалифицирана работна ръка
 • Разработване на национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход. Облекчаване на нормативната уредба с цел улесняване на достъпа до България и до българския пазар на труд на чуждестранните работници и специалисти с български произход.
 • Осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България.
 • Оптимизация на процедурите по издаване на “синя карта” – краткосрочно към средносрочно решение за запълване на висококвалифициран работен дефицит в България.
 • Приемане на мерки, вкл. чрез промени в Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение, гарантиращи по-тясно свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на икономиката и публичния сектор.
 • Туризъм
 • Актуализиране на законодателството в областта на туризма.
 • Създаване на публичен регистър, включващ всички туристически обекти, които са държавна собственост.
 • Изработване на стратегия за развитие на планинския туризъм в България във всичките му форми: екологичен, спортен, спа и културен.
 • Стратегия за реформа в съдебната система- цялостна реформа, която включва, но не само:
 • Закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура и обособяване на специализирани наказателни отделения към петте апелативни района.
 • Въвеждане на възможност за обжалване пред съд в определени случаи на откази за образуване на досъдбено производство.
 • Внасяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, поставящ началото на необходимите структурни промени за начина на формиране на Висшия съдебен съвет;
 • Преобразуване на Фонд „Затворно дело“ с цел по-голяма ефективност и прекратяване на зловредни практики.
 • Обществен ред и сигурност
 • Въвеждане на нова полицейска карта с постоянни жандармерийски постове в малките населени места за противодействие на битовата престъпност.
 • Подобряване противодействието срещу новата мигрантска вълна.
 • Нов закон за противодействие на корупцията.
 • Промени в закона за СРС срещу незаконното подслушване.
 • Външна политика

o         Да се проведат консултации с парламентарно представените политически сили с цел потвърждаване на българската позиция по преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС и изработване на пътна карта за по-нататъшни преговори и взаимодействие с властите в страната.

o   Да се изготви средносрочна програма за развитие на отношенията с РСМ, която да обхваща всички основни аспекти – икономика и бизнес, транспорт, туризъм, култура, европейски въпроси и др.

 •  Земеделие
 • Околна среда
 • Спешен план за действие за отстраняване на многото наказателни процедури, някои от които касаят спирането на над 40 големи инфраструктурни проекти в редица оперативни програми.
 • Изготвяне на реални мерки и политики за въвеждане на кръгова икономика и стриктно управление на отпадъците.
 • Осъвременяване и прилагане на План за действие за изпълнение на програмата за чистотата на въздуха.
 • Пакет от законодателни и административни мерки за радикална реформа в Националната стратегия за управление на водния сектор.
 • Спорт
 • С оглед облекчаване финансовата тежест върху спортните организации, предлагаме в национален мащаб наемите за ползване на спортните съоръжения да бъдат намалени с 50%.
 • Родители на деца до четиринадесетгодишна възраст да бъдат подпомогнати с еднократна месечна такса – спорт в размер на 50 (петдесет) лева за сметка на държавата.
 • Кризисно въвеждане на програма „Спортувай всеки ден в училище“ чрез координиране усилията на Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта. 
 • Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.