Обявява се конкурс за директор на ДЯ „Здравец“ – Ботевград

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка със Заповед № ОА- 614 / 19.11.2021 г. на Кмета на община Ботевград, обявява конкурс за  длъжността Директор на ДЯ „Здравец“ гр. Ботевград, при следните условия:

  1. Кратко описание на длъжността:

Директорът на Детска ясла „Здравец“ гр. Ботевград, ръководи и контролира цялостната дейност на заведението съгласно действащото законодателство, представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица, отговаря за хигиенния и противоепидемичен режим, сключва, изменя и прекратява трудови договори на лицата, които работят в детската ясла, изготвя щатното разписание на детската ясла, утвърждава правилник за вътрешния ред в детската ясла, отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на детската ясла.

Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване предварително, преди подаване на документите.

  • Изисквания към кандидатите:

2.1. Да са български граждани.

2.2. Образование – висше образование по специалност „медицина” или лице с висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” на образователно – квалификационна степен „бакалавър”.

2.3. Професионален опит – минимум една година трудов стаж.

  2.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

2.5. Да не са лишавани по съдебен път от правото да заемат съответната длъжност.

2.6. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

2.7. Да имат компютърна грамотност – работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet.

3.Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Допускане по документи.

3.2. Решаване на тест.

3.3. Провеждане на интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на втори етап – решаване на тест. Издържалите теста кандидати се допускат до интервю. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по входящ номер. Комисия оценява кандидатите за притежаване на  компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за заемане на длъжността.

4. Необходими документи

4.1.Заявление до Кмета на Община Ботевград за допускане до конкурс /по образец/.

4.2. Професионална автобиография.

4.3. Копия на документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността.

4.4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/.

4.5. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства  /по образец/.

4.6. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на очет в психиатричен диспансер по местоживеене.

4.7. Медицинско свидетелство във връзка с кандидатстването за длъжността.

4.8. Свидетлство за съдимост.

4.9. Удостоверение за членство в съсловна организация за кандидатите със специалност „Медицина” – документ от БЛС, за кандидатите със специалност  „Медицинска сестра” или „Акушерка” – документ от БАПЗГ.

4.10. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи,заверени „вярно с оригинала“ от лицето. Копията на документи, удостоверяващи трудов стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

5. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гишеДеловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч. от 22.11.2021г. до 21.12.2021 г. включително.

Лице за контакт: Камен Еленков, Началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности“

тел.: 0723 / 69148.

Документите се подават в запечатан плик с надпис За конкурса за заемане на длъжността Директор на Детска ясла „Здравец” гр. Ботевград община Ботевград.

Документи, подадени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове не се приемат.

6. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на общината: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.