Каква ще бъде таксата за битови отпадъци в община Ботевград за 2023 г.?

От 1-ви януари 2023 г остават в сила тарифите от 2022г на таксата за битови отпадъци в община Ботевград. Решението бе гласувано на заседание на Общински съвет Ботевград.

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка община заплаща отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване.

Размерът на отчисленията е определен с наредба, като е различен за всяка календарна година както следва: за 2013г. – 15лв./т; за 2014г. – 22лв./т; за 2015г. – 28лв./т; за 2016г. – Зблв./т; за 2017г. – 40лв./т; за 2018г. – 45лв./т; за 2019г. – 57лв./т; за 2020г. – 69лв./т; за 2021г. – 82лв./т; а за 2022г. и всяка следваща година ще бъде 95лв./т. Така наложените нормативни отчисления бележат прогресивен ръст и водят до оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините.

Размерът на таксата за битови отпадъци в промили за 2023 г. за всички населени места в общината, ще бъде, както следва:

За нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им:

за един съд от 1100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 4018,00 /четири хиляди и осемнадесет/ лева;

4,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване:

3,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо;

4,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За нежилищни имоти на предприятия по реда на чл.18-Г от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград – 10,0 на хиляда върху облагаемата основа, както следва:

  • за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,2 на хиляда;
  • за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 3,4 на хиляда;
  • за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4,4 на хиляда.
  • за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както следва:
  • за сметосъбиране и сметоизвозване — 0,9 на хиляда;
  • за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,9 на хиляда;
  • за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,2 на хиляда.
  • за училищата – държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 14,12 /четиринадесет и 0,12/ лв. на един ползвател – ученик и персонал. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни данъци и такси „под формата на справка – извлечение от този образец, изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в общинската администрация до края на предходната година, а за персонала по щатното разписание за текущата календарна година.

На предплатилите задължени лица в срок до 02 май 2023 г. се прави отстъпка както следва:

в размер на 15% за физически лица.

в размер на 5% за предприятия

в размер на 5% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ.

в размер на 5% на предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Мотивите на общинското ръководство за увеличението на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. са т нарастващата инфлация и повишените през 2022г. цени на електроенергия, горива и редица услуги, както и поради предстоящото увеличение на минималната работна заплата за страната, респективно на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала в ОП БКС, ангажиран с дейностите, от които се формира такса битови отпадъци.

Докладната записка относно определяне размера на таксата за битови отпадъци в община Ботевград за 2023 г. и одобряване на план – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата в община Ботевград през 2023 г. бе подкрепена от 20 общински съветници, 5 гласуваха „въздържал се“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *