Обявена е обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване за нуждите на отделения в МБАЛ-Ботевград

Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград търси фирма за доставка и монтаж на 6 броя нови бебешки кошарки за отделение по Акушер-гинекология и 25 броя болнични легла за отделение по Анестезиология и Интензивно лечение и хирургия, заедно с матраци и шкафчета за нуждите на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД.

Методиката за оценка на офертите дава възможност да бъдат оценени обективно предложенията за изпълнение на поръчката в офертите и осигурява на участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател.

Съобразени са и изискванията по чл. 70, ал. 7 от ЗОП за оценяемост на нивото на изпълнение, сравнимост и обективна оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и наличност на достатъчно информация за правилата, които ще се използват при определяне на оценката, като начинът на оценяване на количествено неопределимите показатели от комисията е с посочена конкретна стойност, чрез експертна оценка.

В случай, че участник представи техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя и действащото законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата получила най-голям брой точки, се класира на първо място. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, съгласно чл.58, ал.2 от ЗОП. Ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

II.Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните 3 (три) показатели:

  • Показател „Организация за изпълнение на поръчката“(ОИП) с максимален брой точки 100(сто) и относителна тежест в комплексната оценка – 50% (0,5) петдесет процента.
  • Показател „Срок за изпълнение“(СИ) с максимален брой точки 100 (сто) и относителна тежест в комплексната оценка – 10% (0,1) десет процента.
  • Показател „Ценово предложение“(ЦП) с максимален брой точки 100 (сто) и относителна тежест в комплексната оценка – 40% (0,4) четиридесет процента.

Комплексната оценка на офертите се формира чрез следната формула:

КО = 0,5 x ОИП + 0,1 x СИ + 0,4 x ЦП

Където:

КО – Комплексна оценка. 0,5 – относителна тежест в комплексната оценка 50% (петдесет процента).

ОИП – показател „Организация за изпълнение на поръчката“.

0,1 – относителна тежест в комплексната оценка 10% (десет процента).

СИ – показател „Срок за изпълнение“.

0,4 – относителна тежест в комплексната оценка 40% (четиридесет процента).

ЦП – показател „Ценово предложение“.

Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 43 583,33 лв. без ДДС, а срокът за  получаване на оферти или на заявления за участие е 25 януари.

Повече за поръчката може да откриете ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *