Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

МИГ-Ботевград ще кандидаства с проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“

Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“  кандидатства с проектно предложение „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“ по  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 , съфинансирана от ЕЗФРСР.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 обяви Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Във връзка с гореизложеното, МИГ Ботевград има възможност да кандидатства за финансиране със свое проектно предложение, в което да предвиди дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, в това число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти и др.

Интензитета на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от общо допустимите разходи, предвидени по проекта. Общата стойност на допустимите разходи по проекта с ДДС е левовата равностойност на 15000,00 евро при валутен курс от 1,9558 лева за 1 евро.

Проектното предложение предвижда обособяване на пространства за отдих и събития в терен -Обществен селищен парк, градина, площ 10522 кв. м. – публична общинска собственост.

Предложението ще включва обособяване на:

  1.  Зона за празнични мероприятия, културни събития и социализация, която ще включват поставяне на преместваема сцена и места за публика, изработени от дърво
  2.  Зона за представяне на местната културна и историческа идентичност, включващи 4 дървени къщички за занаяти и исторически възстановки;
  3.  Зона за семеен отдих и спорт, която ще включва основна площадка с главен подход и паркови пейки; беседка, пикник с маси, пейки и огнище, кула с площадка за наблюдение; дървени съоръжения за игра; зона за слънчеви бани с шезлонги.

Дейностите в проектното предложение отговарят на заложените приоритети в Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Ботевград, Приоритет 3: Повишаване значението на туризма в икономиката на общината. Дейностите в проектното предложение отговарят и на заложените специфични цели в Програма за развитие на туризма в Община Ботевград 2015-2020г.

В имота, подходящ за реализация на проектното предложение „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград“ ще се поставят паркови елементи, а схемата за поставяне се одобрява от главния архитект на Община Ботевград, след изразено съгласие на Общински съвет Ботевград. По този повод общинските съветници предстои да дадат съгласие на редовното заседание, насрочено за 30 юли 2020г., от 17.00часа, на Сдружението да кандидатства с проектното си предложение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *