Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

2 870 000 лв е План-сметката на Община Ботевград за сметосъбиране, сметоизвозване,обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата през 2021г

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка община заплаща отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е определен с наредба, който бе различен за всяка календарна година както следва: за 201 Зг. – 15лв./т; за 2014г. – 22лв./т; за 2015г. – 28лв./т; за 2016г. – Зблв./т; за 2017г. – 40лв./т; за 2018г. – 45лв./т; за 2019г. – 57лв./т; за 2020г. – 69лв./т; за 2021г. – 82лв./т; а за всяка следваща година ще бъде 95лв./т. Така наложените нормативно отчисления бележат прогресивен ръст и водят до оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините.

Прогнозно за 2021 г. количествата отпадъци за депониране ще бъдат максимум 12 000 т. През 2021 г. спрямо предходни години е предвидена доставка на по-голям брой нови съдове за сметосъбиране, както и закупуване на 1 бр. сметовоз.

Увеличението на размера на такса битови отпадъци за 2021 г. се налага и поради предстоящото увеличение на минималната работна заплата за страната, респективно на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала в ОП БКС, ангажиран с дейностите, от които се формира такса битови отпадъци.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 2 870 000,00 лева. От тях;

 •  720 000,00 лева – за услугата „по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо”;
 • 1 010 000,00 лева – за услугата „обработка и обезвреждане на битовите отпадъци в депото, включително и съответния размер за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО”;
 • 1 140 000,00 лева – за услугата „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”. На заседанието на Общински съвет-Ботевград, насрочено за 30 декември 2020г, предстои да бъде опрееделен размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2021 година за всички населени места в общината, както следва:
 • За нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им:
 • за един съд от 1100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 4000,00 /четири хиляди/ лева;
 • 4,3 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,
 • За нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне е фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване:
 • 3,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо;
 • 4,3 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
 • За нежилищни имоти на предприятия по реда на чл.18-Г от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград – 10,0 на хиляда върху облагаемата основа, както следва:
 • за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,3 на хиляда;
 • за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 3,4 на хиляда;
 • за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4,3 на хиляда.
 • За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както следва:
 • за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,8 на хиляда;
 • за обезвреждане на битовите отпадъци в депо -1 на хиляда;
 • за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване -1,2 на хиляда.
 • За училищата – държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 12,24 лв. на един ползвател – ученик. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни данъци и такси „под формата на справка – извлечение от този образец, изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в общинската администрация до края на предходната година.
 • На предплатилите задължени лица в срок до 30 април 2021 г. се прави отстъпка както следва:
 • в размер на 30% за физически лица.
 • в размер на 15% за предприятия, попадащи в категорията микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство, е приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаване на декларацията е преди предплащане на таксата – 30 април 2021 г.
 • в размер на 10% за предприятия, попадащи в категорията големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали декларация и удостоверение от НАП.
 • в размер на 10% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ.
 • в размер на 10% на предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и смегоизвозване.
 • Решението влиза в сила от 01.01.2021 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *