Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява подбор на персонал за предоставяне на социални услуги в два центъра

Община Ботевград обявява подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за набиране и подбор на персонал“. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Длъжности за социалната услуга „Център за обществена подкрепа“:

 1. Управител -1 лице
 2. Счетоводител оперативен – 1 лице
 3. Юрисконсулт – 1 лице
 4. Психолог – 2 лица
 5. Медицинска сестра  – 1 лице
 6. Логопед  – 1 лице
 7. Социален работник – 4 лица
 8. Педагог – 3 лица
 9. Сътрудник Социални дейности – 3 лица
 10. Чистач, хигиенист – 2 лица
 11. Шофьор – 1 лице /1/2 щат/

Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:

 1. Управител – 1 лице
 2. Експерт „Арт терапия“ – 1 лице
 3. Експерт „Музикална терапия“ – 1 лице
 4. Експерт „Кулинарна терапия “  – 1 лице
 5. Сътрудник Социални дейности – 2 лица
 6. Шофьор в ДЦПДУТС – 1 лице /1/2 щат/

Минимални изисквани за заемане на длъжностите и задължения по длъжностните характеристики:

Управител на ЦОП-1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в област социални науки, стопански науки, педагогика.

Характер на работата: организира, контролира и отговаря за цялостната дейност. Изготвя графици за работа, включително и за работа на терен. Осигурява безопасни условия за пребиваване на потребителите и контролира качеството на предоставяните социални услуги от персонала.

Счетоводител оперативен в ЦОП – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен – средно образование.

Характер на работата: извършва анализи за финансовото състояние във всеки един момент; документира, записва и отчита всички разходи и финансови документи; извършва контрол над разходваните финансови средства; оценява финансовата рентабилност на дейностите и проекта като цяло.

Юрисконсулт в ЦОП – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Магистър” по  специалност „Право” и свидетелство за правоспособност.

Характер на работата: следи за спазване на законодателството в областта на закрилата на детето, семейството и хората с увреждания при осъществяване на услугата; контролира спазването на трудовото и здравно-осигурителното право при сключване на договори с физически лица; контролира съблюдаване на законодателството в областта на социалните услуги и административно-правните процедури при реализация на проекта.

Психолог в ЦОП – 2 лица

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”.

Характер на работата: изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и семействата. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

Медицинска сестра в ЦОП – 1 лица

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  медицинска специалност.

Характер на работата: изготвя документация, свързана със здравните грижи за всеки потребител и оценка на същата на определен период от време. Следи за здравословното състояние на спешно настанените. Осъществява текущо наблюдение на здравословното състояние на потребителите.

Логопед  в ЦОП – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Логопедия”.

Характер на работата: провежда корекционно-възпитателната работа с децата, като работи индивидуално и групово с тях. Осъществяване на дейности за развитие на обща и фина моторика. Изготвя речева карта на всеки представител на целевата група.

Социален работник в ЦОП – 4 лица

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в сферата на социалните дейности.

Характер на работата: изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и семействата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Извършва работа на терен.

Педагог в ЦОП – 3 лица

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Педагогика” в областта на социалната педагогика.

Характер на работата: отговаря за формирането на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца.

Сътрудник Социални дейности в ЦОП – 3 лица

Минимални изисквания: средно образование.

Характер на работата: подпомагат дейността на останалите специалисти. Съдейства на потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване. При спешно настаняване – полагат грижа за настанените.

Чистач, хигиенист в ЦОП – 2 лица

Минимални изисквания: основно образование.

Характер на работата: почистват, презареждат с материали и извършват основно поддържане на помещенията; доставят куриерски пратки;следят за поддържане на постоянна температура в помещенията.

Шофьор в ЦОП – 1 лице /1/2 щат/

Минимални изисквания: средно образование, наличие на правоспособност за управление на МПС, категория D.

Характер на работата: лице-управлява закупеното специализирано средство за придвижване от и до ЦОП за получаване на специализирана терапевтична помощ и необходимата грижа. Извършва превоз по график за провеждане на работа на терен.

Управител в ДЦПДУТС – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в област социални науки, стопански науки, педагогика.

Характер на работата: ръководи цялостната дейност така, че да се осигури качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Експерт „Арт терапия“ в ДЦПДУТС – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.  Характер на работата:  Извършва пряка индивидуална или групова работа с потребителите за изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието и интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Прилага различни видове методи и разнообразен набор от творчески техники за осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите.

Експерт „Музикална терапия“ в ДЦПДУТС – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”  Характер на работата: прилага различни методи и музика за подобряване на здравето или функционалните резултати при лица с увреждания. Използва музиката за нормализиране на обменните процеси, дихателната и сърдечно-съдовата система, както и при борба със стресовите състояния, причинени от умора и от напрежение.

Експерт „Кулинарна терапия “  в ДЦПДУТС – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”  Характер на работата: способства за постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и формиране на естетично чувство чрез прилагане способите на кулинарната терапия.

Сътрудник Социални дейности в ДЦПДУТС – 2 лица

Минимални изисквания: средно образование

Характер на работата: подпомагат дейността на останалите специалисти. Подпомага потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване.

Шофьор в ДЦПДУТС – 1 лице /1/2 щат/

Минимални изисквания: средно образование, наличие на правоспособност за управление на МПС, категория D.

Характер на работата: управлява закупеното специализирано средство за придвижване от и до социалната услуга за получаване на специализирана терапевтична помощ и необходимата грижа. Извършва превоз по график за осъществяване на мобилна социална услуга. Извършва превоз по график за провеждане на работа на терен и занимания по хипотерапия.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по подадените документи
 2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

– попълнено заявление – по образец.

– автобиография – по образец.

– копие от диплом за завършена степен на образование.

– копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 01.04.2021г. до 29.04.2021г.  включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“13.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

За допълнителни въпроси: 0723/69 131; 0723/69 135

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *