Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Втори дубъл: Конкурс за нов управител на МБАЛ-Ботевград ще проведе Община Ботевград

Конкурс за нов управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД, за срок от три години предстои да обяви Община Ботевград. До стратиране на процедурата ще се стигне едва след като Общински съвет-Ботевград се произнесе, като даде съгласие и гласува решение, като принципал. Това ще стане на 29 април 2021г.

Да припомним, че временно изпълняващ длъжността „Управител“ на общинската болница, е д-р Иван Багелейски от 25 септември 2020г. На 13 октомври 2020 г, Общинският съвет даде съгласие за провеждане на конкурса за нов управител. До избора на такъв не се стигна, тъй като двама кандидати, допуснати до последния етап – събеседване, д-р Ганчо Пенев и д-р Грациела Петрова, не бяха класирани. Причината бе, че средноаритметичната оценка на разработката и проведеното събеседване, бе по-ниска от много добър 4,50.

Повторната процедура ще се проведе 6 месеца от предходното провеждане на конкурса. Срокът и мястото за за подаване на документите на кандидатите е до 17:30 часа, на 18 юни 2021 г. в Центъра за информационно облсужване на гражданите в сградата на Община Ботевград.

Темите, предмет на събеседването са : Програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишния период,

Дата, часа и място на провеждане на конкурса: 01.07.2021 г., 10:00 ч., в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж в Общинската администрация.

Изисквания към кандидатите:

Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

Да има най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност.

Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Необходими документи:

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 съдържа:

Заявление за участие в конкурс;

Документи, удостоверяващи образователно – квалификационна степен, квалификацията и специалността съгласно т. 1.1,1;

Документ за самоличност;

Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна специалност; Свидетелство за съдимост;

Автобиография (CV).

Плик № 2 съдържа:

Писмена разработка на програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишния период.

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

  • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на кандидата;
  • представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
  • събеседване с кандидатите

Общински съвет ще вземе решение за назнавачване на комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Борис Борисов – Зам.-кмет на община Ботевград

Секретар: Николай Николов – Началник отдел „Правно – нормативно обслужване“ в Община Ботевград;

Членове :

1. Представител на Районна здравна инспекция;

2. Магистър по медицина;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *