Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

С 296 хил.лв пчелаба е приключила дейността си през 2020г общинската болница в Ботевград

Със 710 хил.лв са се увеличили приходите от дейността на МБАЛ-Ботевград през 2020г. Това показва Отчета за приходите и разходите на здравното заведение, който е представен в Информация за дейността му през изминалата календарна година.

Дружеството приключва годината с положителен финансов резултат счетоводна печалба – 296 х. лв., съответно 266 след облагане с данъци.

Приходите на общинската болница през 2020 година са 5 635 хил. лв, като в сравнение с предходната година, са били 4 925 хил. лв.

Най-голям дял на приходите МБАЛ е реализирло от извършени услуги – 4 487 хил.лв. и от постъпления по линия на Районната здравно-осигурителна каса – 4 377 хил.лв. Приходите от Министерството на здравеопазването са 702 хил.лв., а от потребителски такси през 2020г са в размер на 83 хил.лв, приходите от дарение са 38 хил.лв.

Общо разходите на дружеството през 2020 г. се увеличават и са 5 339 х. лв. (с 435 х. лв. повече от предходната година). Разходите по видове са подробно показани в сравнение с предходната година в представеното приложение към годишния финансов отчет и приложения доклад за дейността.

  • увеличават се разходите за суровини и материали и външни услуги от 1 268 х. лв. през 2019 г на 1 365 х. лв. през 2020 г.
  • увеличават се разходите за персонала от 3 105 х. лв. през 2019 г. на 3 722 х. лв. през 2020г.
  • разходите за работна заплата, социални и здравни осигуровки са с най – голям относителен дял – 69.83 % или 3 722 х. лв.;
  • намаляват други разходи за оперативна дейност от 470 х. лв. на 170 х. лв. (наеми за апаратура, неустойки, лихви и такси, отписани вземания с изтекъл давностен срок, разходи от последваща оценка на активи и др.).
  • Размерът на вземанията се увеличава от 325 х. лв. през 2019 година на 422 х. лв. през 2020 година. Сумата на вземанията към 31.12.2020 г. включва основно отчетени и неплатени клинични пътеки от РЗОК в размер на 320 х. лв.
  • Размерът на задълженията на дружеството се увеличава с малко – е 40 х. лв. от 1 747 х. лв. през 2019 г. на 1 787 х. лв. през 2020 г. Към 31.12.2020 г. 233 х. лв. представляват задължения по получен заем от ОББ, 462 х. лв. са получени суми от едноличния собственик, 311 х. лв. представляват текущи задължения към доставчици. Задълженията към персонала са в размер на 538 х. лв. и са основно дължими трудови възнаграждения от м. 12.2020 г. и начислени суми от неизползвани отпуски на персонала.

Средно списъчния състав на персонала към края на 2020 г. е 177 човека. Средната брутна работна заплата се увеличава и е достигнала 1 334 лева, като с допълнителното трудово възнаграждение от Министерството на здравеопазването в подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха на общественото здраве от COVID-19 е 1 868 лева.

И през 2020 г. бе продължи процеса по стабилизиране на финансовото състояние на търговското дружество. За 2020 г. „МБАЛ – Ботевград” ЕООД е с положителен финансов резултат за трета поредна година. Разликата в бизнес плана между плануваните и отчетени приходи и разходи за 2020 г. се дължи на непредвидената епидемична обстановка, което наложи както допълнителни разходи, така и увеличение на приходите от Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Процесът на оптимизиране на разходите продължава. МБАЛ Ботевград се утвърждава като водещ доставчик на медицински услуги в общината и региона. В резултат на анализиране на предоставената информация от годишните финансови отчети и съпоставянето им с предходни години се очертава положителна тенденция на подобряване икономически показатели на дружеството. Одитора на търговското дружество е заверил счетоводния баланс към 31.12.2020 г., отчета за приходите и разходите за 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *