Общински съвет Ботевград прие решение-предложение членове на читалищни настоятелства не могат да бъдат лица, които са в трудови и/или граждански правоотношения със съответното читалище

С 12 гласа „за“, седем „против“ и четирима „въздържал се“ Общински съвет – Ботевград днес прие решение, с което предлага на на Общото събрание на читалищата на територията на Община Ботевград да приемат в устава си изменения, регламентиращи следното ограничение по отношение на членовете на читалищните настоятелства: членове на читалищни настоятелства не могат да бъдат лица, които са в трудови и/или граждански правоотношения със съответното читалище. Вносител на предложението бе кметът на общината Иван Гавалюгов.

Мотивите му да внесе Докладната записка е явно недоволство сред обществото и констатирани конфликти на интереси от читалищни дейци и самодейци, и будни граждани, които са сигнализирали, че в някои читалища , включително и в НЧ“Хр.Ботев“ Ботевград“,има членове на читалищното настоятелство, които са в трудови отношения със самото  читалището. По този повод има подадени редица сигнали до съответните институции. „Тъй като голяма част от писмата бяха с копие и до Общината и са ни информирали, че отговорите от различните институции не дават категоричен отговор на сигналите има ли конфликт , нарушена ли е някаква разпоредба или не е нарушена, с което ние считаме, че не е нарушена и тук стои вече моралната страна на въпроса – редно ли е членовете на настоятелствата да се назначават и по-трудови договори в самото читалище?!Считам, че Общински съвет Ботевград трябва да се произнесе и по този казус, като висш орган на самоуправление“, категоричен бе кметът . Според Гавалюгов досегашната практика е давала възможност на членовете на настоятелствата да си гласуват трудовите договори.

Кметът Иван Гавалюгов прие предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси Народно читалище „Хр. Ботев“ да предостави в срок до 20 юли пълен финансов отчет, какъвто до момента не е представен, а останалите читалища в населените места на общината са представили.

По време на разискване на докладната записка постъпиха няколко мнения. Николай Велков от МК ДИБО, заяви , че читалищното настоятелство е независим орган и тези, които пускат сигнали са недоброжелатели. Цветанка Арбова от МК ДИБО пък заяви, че не е редно Общински съвет да предлага каквито и да е изменения на устава на читалищното настоятеслтво. „Това се прави от Общото събрание, което е върховен орган на управление на читалището“, каза Арбова. По думите й тези сигнали са предизвикали три  проверки от декември 2020г до момента. Проверките са извършени от НАП, Инспекцията по труда и Министерството на културата. По думите й нарушения не са констатирани. По отношение на предложението на Цветан Цолов  Арбова заяви, че финансовият отчет се приема от Общото събрание на читалищното настоятелство в срок до 30 юни. По думите й този срок не е минал.

В хода на дебатите постъпи предложение от д-р Веселка Златева от БСП председателите на читалищата да бъдат делегирани представители в читалищното настоятелство. Мотивът й бе, че работата на председателите зависи от решенията на настоятелството, а те имат отношение.

Юристът на Общински съвет- адв. Христо Якимов заяви, че дейността на читалищата се осъществява по силата на специален закон , който казва, че те са самоуправляващи се културно-просветни  сдружения. „Ясно е, че един външен орган, какъвто е Общински съвет, не може  да им наложи задължително за изпълнение някакво решение. Но в Докладната записка решението е формулирано предлага“, подчерта адв. Якимов. По думите му има Закон за конфликт на интереси, в който са изредени длъжностите, които попадат в неговия обхват. „ Читалищата със сигурност не са там, така, че в читалищата няма как да се случат конфликт на интереси“, заключи адв. Якимов.

Адв. Георги Донков също изрази мнение, че Общински съвет няма основание да вземе такова решение. „Кметът на общината, считайки ,че трябва да се отправи такова предложение, нека да си го отправи той, не виждам защо трябва да го прехвърля на Общински съвет“, категоричен бе съветникът Донков. Той направи процедурно предложение точката да се гласува отделно от останалите 7 токи – доклади на читалищата на територията на общината. Междувременно адв. Якимов отново взе думата и поясни ,че правно основание има по силата на Закона за местната администрация и местната власт – чл.21, ал.2 т.е. Общински съвет може да приема обръщения и декларации. „ Предложението има характер на обръщение“, каза още адв. Якимов.

Общинският съветник Тихомир Найденов, изказвайки се след колегите си постави риторичен въпрос, че Общински съвет, като върховен орган на местната власт, няма право на предложения ли?! „Подкрепено или не, предложението дава едно становище“ добави Найденов. След него адв. Донков заяви, че едно решение на Общински съвет има правни последици . „Ако ще приемаме декларация или обръщение, въпросът е друг!“, посочи адв. Георги Донков от ГЕРБ.

С 23 гласа „за“ и двама „въздържал се“ докладите на народните читалища в общината бяха приети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *