Шест селища в община Ботевград с режим на водата от 9 юли (понеделник) ВИДЕО

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Закона за водите, § 2, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл. 4, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София област с вх. №5300-802/05.08.2021 г., с което се предлага въвеждането на режим на водоползване в определени населени места и райони, поради продължаващото засушаване и критично слабия дебит на подземните и повърхностни водоизточници на територията на общината, в населените места, за които няма техническа възможност за водоподаване на вода от яз. Бебреш

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Утвърждавам режимно водоснабдяване (режим на водоползване), както следва:

1.1. В село Радотина: на ул. „Градината” от ул. „Петков кръст” посока ул. „Никола Богданин”, ул. „Петков кръст”, ул. „Никола Богданин”, ул. „Николай Стоянов, ул. „Крушака”, ул. „Ржана”, по следния график:

– водоснабдяване към потребителите само на четните дати от 07:00 до 15:00 часа.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите на нечетните дати през целите дни, а на четните дати от 15:00 часа до 07:00 часа.

В останалите улици на селото ще бъде намален дебита във водоснабдителната мрежа.

1.2. В село Рашково: в района на ул. „Любен Каравелов”, ул. „Цвета Влъчкова”, ул. „Възход”, по следния график:

– водоснабдяване към потребителите от 07:00 часа до 13:00 часа – всеки ден.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите от 13:00 часа до 07:00 часа – всеки ден.

В останалите улици на селото ще бъде намален дебита във водоснабдителната мрежа

1.3. В село Боженица: в района на ул. „Симеон”, ул. „Червена роза”, ул. „Христо Ботев” – от кръстовището нагоре, ул. „Петко войвода”, ул. „Люлински проход”, ул. „Лавандула”, по следния график: 

– водоснабдяване към потребителите от 08:00 часа до 20:00 часа – всеки ден.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите от 20:00 часа до 08:00 часа – всеки ден.

В останалите улици на селото ще бъде намален дебита във водоснабдителната мрежа.

1.4. В село Липница: в района на ул. „Свети Панталей” ще има водоснабдяване само на четните дати през целите дни.ч

1.5. В село Гурково: в района на ул. „Христо Ботев” и ул. „Трети март”, по следния график: 

– водоснабдяване към потребителите на нечетните дати през целите дни.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите на четните дати през целите дни.

В района на ул. „Липа”, ул. „Калина”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Бреза”, ул. „Черковна”, ул. „Магнолия”, ул. „Дилчов хан”, ул. „8 – ми март”, ул. „Череша”, ул. „Добрава”, ул. „Теменужка”, ул. „Детелина”, ул. „Решим” ул. „Изгрев”, по следния график: 

– водоснабдяване към потребителите на четните дати през целите дни.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите на нечетните дати през целите дни.

1.6. Вилна зона „Зелин”: в района на ул. „Ясен” и ул. „Явор“, по следния график: 

– водоснабдяване към потребителите от 07:30 часа до 15:00 часа – всеки ден.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите от 15:00 часа до 07:30 часа – всеки ден.

1.7. Вилна зона „Лозята“: в района на западната част „ниска зона”, по следния график:

– водоснабдяване към потребителите на четните дати през целите дни.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите на нечетните дати през целите дни.

В района над Гробищния парк, по следния график:

– водоснабдяване към потребителите на нечетните дати през целите дни.

– преустановяване на водоснабдяване към потребителите на четните дати през целите дни.

Установеното режимно водоснабдяване е в пряка зависимост от изпразването на резервоарите, както и до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците.

Режимното водоподаване влиза в сила от 09.08.2021 г.

Установения режим да се осъществява от служители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София област.

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Ползването на питейна вода за небитови нужди в посочените по-горе населени места и райони, в които се утвърждава режимно водоснабдяване (режим водоползване).

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветозар Гаврилов – Гл. експерт „Подземни комуникации“, кметовете и кметските наместници за съответните населени места.

Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани по законоустановения ред и начин.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на настоящата заповед от 09.08.2021 г. С предварителното изпълнение се защитават особено важни обществени интереси, а именно недопускане на криза с водоснабдяването на населението на община Ботевград, поради продължаващото засушаване и критично слабия дебит на подземните и повърхностни водоизточници на територията на общината, в населените места, за които няма техническа възможност за водоподаване на вода от яз. Бебреш

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез обявяване на официалния сайт на Община Ботевград, разлепване на таблото за съобщения в 

ЦИОГ на общинска администрация, изпращане на екземпляр на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София област и на кметовете и кметски наместници за сведение и изпълнение.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *