Представен бе Отчетът за изпълнение на годишния бюджет за 2020 г на Община Ботевград

Публично представяне на Отчета за изпълнение на Бюджет 2020 на Община Ботевград бе представен вчера от Ирина Григорова, директор на дирекция „Финансова дейност и бюджет“. Общественото обсъждане бе свикано от председателя на Общински съвет-Ботевград, д-р Илин Черняшки.

Приходната част на Бюджет 2020 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране. Към  31.12.2020 г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности  от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  19 576 590 лв. при уточнен  годишен план 21 255 297 лв.
  * обща субсидия                                 18 700 068 лв.
  * целеви трансфери                                634 759 лв.
  * трансфери между бюджети             1 590 722 лв.
  * трансфери от МТСП                           104 160 лв.
  * трансфери ПУДООС                             46 201 лв.

  Изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на  8 609 064 лв., при първоначален годишен план 11 120 000 лв. Плана на собствените приходи е изпълнен на 77,41 на сто. Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 91,16 на сто.

            – данък върху недвижимите имоти: 825 137 лв.
                                                                 изпълнение  84,19 на сто;
            – данък върху превозните средства: 1 444 110 лв.
                                                                 изпълнение 97,70 на сто;
            – данък при придобиване на имущество по дарение: 519 283 лв. 
                                                                 изпълнение 87,12 на сто;
            – туристически данък: 4 780 лв.
                                                                 изпълнение 47,80 на сто.

Годишният план на постъпленията от неданъчни и други приходи е изпълнен на 72,66 на сто; Øприходи и доходи от собственост – 1 894 677 лв., при първоначален план 2 400 000 лв. или  78.94 на сто; Øобщински такси- 3 133 614 лв., при първоначален план 3 483 000 лв. или изпълнение от 89.96 на сто; Ø глоби, санкции и наказателни лихви- 162 998 лв., при първоначален план 250 000 лв. или 65.19 на сто; Ø помощи и дарения от страната и чужбина- 185 354 лв., при първоначален план 300 000 лв. или 61.78 на сто; Ø постъпления от продажба на нефинансови активи- 409 098 лв., при първоначален план 1 450 000 лв. или 28.21 на сто;

          Годишният план за постъпленията от такса битови отпадъци е изпълнен на 100,23 на сто.Такса за битови отпадъци е в размер на 2 411 218 лв., при първоначален план 2 405 500лв.

       Получени трансфери от ЦБ за местни дейности: üобща изравнителна субсидия за местни дейности, в размер на 2 325 300 лв. üцелева субсидия за капиталови разходи, в размер на  1 014 000 лв.

Други трансфери за местни дейности :

•Трансфер съгласно споразумение за проект от  МРРБ, в размер на 939 560лв.

•Преведени отчисления по чл.64 от ЗУО от община Правец- 266 422 лв. •Получен трансфер от АПИ първокласна пътна мрежа – 43 502 лв. •Трансфер към МТСП –съфинансиране по споразумение за проект  РД 09-57/28.02.2020г /-/ 243 563 лв.

•Трансфер от ПУДООС в размер на  38 737 лв.

За дванадесетте месеца  на 2020 г. са усвоени  33 630 953 лв. при уточнен план 41 199 544 лв. или 81,62 %, както следва:
  Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 20 501 252 лв. Трудовите разходи представляват 60,95 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.
  Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 6 761 386 лв. Тези разходи представляват 20,10 на сто  от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.
                  Разходите за субсидии и други текущи трансфери са в размер на 2 267 088 лв. Те представляват 6,74 на сто от общия обем на разходите.
                  Капиталовите разходи за периода са в размер на 3 912 594 лв. Те представляват 11,63 на сто от общия обем на разходите.

Изпълнението на разходите по функции е както следва:

За функция 1 “Общи държавни службиса извършени разходи общо    3 899 589 лева. Отчетените разходи за функцията представляват 12.00 на сто от обема на разходите на общината.

  За функция 2 “Отбрана  и сигурностса извършени разход на стойност 391 010 лева. Отчетените разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 1.00 на сто.

  За функция 3 “Образование” са извършени разходи общо 14 577 207  лева. Отчетените разходи за образованието представляват 44.00 на сто от обема на разходите на общината.

            За функция 4 “Здравеопазване” са извършени разходи за 1 056 017 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 3.00 на сто от общия обем на разходите на общината. 

За функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 3 657 868 лева. Отчетените разходи за тази функция представляват 11.00 на сто от обема на разходите на общината.

  За функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 6 853 085 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 20.00 на сто от общия обем на разходите за общината. Разходите за озеленяване , чистота и управление на дейностите по отпадъците са в размер на 2 045 841 лева.

                 За функция 7 “Почивно дело, култура, религиозна дейност” са извършени разходи за 2 778 934 лева. Относителният дял на разходите за тази функция представлява 8.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

  За функция 8 “Икономически дейности и услуги” са извършени разходи за 294 005 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 1.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

  За функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции” са извършени разходи в размер на 123 238 лева. Относителният дял от общото представлява 0.36 на сто.

 За 2020 г. са извършени капиталови разходи в размер на 9 234 740 лв.

            в т.ч.:

           Основен  ремонт                 8 194 749 лв.

           Придобиване на ДМА          972 848 лв.

           Придобиване на НДА             28 891 лв.

           Капиталови трансфери          38 252 лв.

Отчитането на средствата от Европейските фондове се осъществява, съгласно указания на МФ и приетата счетоводна политика на общината. В отчета за СЕС са отразени приходи и разходи по следните проекти:


ОП „Региони в растеж ”
  -пр. ”Въвеждане на мерки за енергийна ефективност”
  -пр. ”Подай ръка”
  -пр. ”Мерки за максимизиране на административен капацитет за енергийна ефективност”

 ОП ,,Човешки ресурси ”
  -пр. ”Приеми ме”
  -пр. ”Обучение и заетост- компонент 2”
  -пр. ”Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги”
  -пр. ”Патронажна грижа компонент 3”
  -пр. ”Патронажна грижа компонент 4”

  ОП ,, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”
  -пр. ,,Осигуряване на топъл обяд”
ОП ,, Наука и образование за интелигентен растеж”
  -пр.,, Твоят час”
  -пр.,, Подкрепа за успех”
  -пр.,, Образование за утрешния ден”

ОП ,, Околна среда”
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *