Общо с до 200 хил. лева Община Ботевград ще подпомага сдружения на собственици на сгради при кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния фонд

Общински съвет-Ботевград даде съгласие Община Ботевград да започне процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана на днешното извънредно заседание на ОбС, което се състоя от 17ч. в зала „Ботевград“. По думите на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов се очаква следващата седмица да излезе окончателния вариант на насоките за кандидатстване от сдруженията на собствениците, след което ще стартира приемът на проектни предложения.

Общинските съветници дадоха още съгласие да бъдат отпуснати от собствени приходи на община Ботевград финансови средства в размер до 200 000 лева с включен ДДС за подпомагане на сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Ботевград, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически паспорти, във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Нашият опит и наблюдения показват, че трудно, особено големите жилищни сгради, биха успяли да се организират и да съберат необходимите финансови средства за извършване на въпросните обследвания“, коментира Гавалюгов. Той добави, че класирането ще се извърши на база критерии.

Кметът на общината обяви, че максималният размер на подпомагането от община Ботевград е до 2 лв. без ДДС на квадратен метър разгъната застроена площ за двеге подготвителни дейности (изготвяне на енергийно и техническо обследване). Размерът на подпомагането е определен на база направен анализ за определяне стойността на разходите за подготвителни дейности.

Община Ботевград ще подпомага Сдружения на собственици само до посочения по-горе максимален размер. В случай че сдружение на собствениците сключи договор с изпълнител/и за изготвяне на енергийно и техническо обследване на стойност, надвишаваща максималния размер на подпомагането, разликата се осигурява от Сдружението на собствениците.

Условия за кандидатстване за подпомагане:

За подпомагане за извършване на енергийно и техническо обследване могат да кандидатстват Сдружения на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, регистрирани по реда на ЗУЕС – вписани в Публичния регистър на община Ботевград и Регистър БУЛСТАТ.

Допустими за подпомагане са всички многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 г.

Многофамилни те жилищни сгради, конто се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища. Сдруженията на собствениците подават Заявление за участие за подпомагане по образец, ведно с придружаващи документи, изброен и по-долу:

Покана за провеждане на Общо събрание /ОС/ на СС по образец {Приложение);

Протокол за поставяне на поканата на видно място/документ за уведомяване на собствениците за провеждане на ОС на СС (Приложение)

Протокол от проведено общо събрание на СС по образец (Приложение)

Удостоверение за открита банкова сметка на името на СС.

Заявленията и придружаващите документи се подават в деловодството на община Ботевград, като периодът на прием на заявления се посочва в поканата за подаване на заявления (Приложение).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *