Община Правец търси изпълнител за почистването

Община Правец е обявила обществена поръчка с предмет „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Правец”.

Поръчката включва изпълнение на следните дейности:

Почистване на улични платна, паркинги, площади, алеи, паркови и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Ръчно метене на тротоари и улични платна – Машинно метене, Машинно миене – Почистване на улични оттоци;

Почистване на тревните площи за обществено ползване, включително и сезонни замърсители / шума, клони и др./;

Почистване на прораснала трева по регулите на уличните платна и фугите на тротоарите;

Поддържане на тревните площи до височина 10см.;

Почистване на паркове и алеи /издънки на дървета, храсти и др./;

Почистване и поддържане на всички кошчета за отпадъци, разположени на територията на град Правец;

Събиране и извозване на събраните отпадъци от извършените дейности по чистота до площадка, находяща се в гр.Правец, определена от Възложителя.

Участниците трябва даса изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата — минимум 1 услуга, сходна с предмета на поръчката.

Също така участниците следва да разполагат с необходимите технически средства и съоръжения (собствена, наета или друга форма на гарантирана разполагаемост (напр. лизинг или др.) техника и механизация) за осигуряване на качествено изпълнение на услугата. Минимум по 1 брой за всяка от дейностите, предвидени в предмета на поръчката, изискващи механично изпълнение или специфична техника.

Прогнознана стойност (без ДДС) е 188 000,00 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.