Газът поевтинява през февруари. КЕВР утвърди новата цена

Природният газ поевтинява от днес със 17,64%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена в размер на 109,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За януари тарифата беше 133,41 лв./MWh.

Поисканото от „Булгаргаз” е съобразено с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31 януари, с курсовете на еврото и щатския долари на Европейската централна банка за месец януари 2022 г. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.   

В утвърдената цена са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното хранилище „Чирен“.

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от запаси природен газ от ПГХ „Чирен“, условията по договорите за доставка от внос за вътрешния пазар, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ отговаря на изискванията на наредбата за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка.

При определянето на очакваните доставни цени са отчетени общото количество природен газ, предвидено за доставка през месец февруари 2022 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.  

Източник: NOVA 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *