Обществено представяне на идеен проект за благоустрояване на междублокови пространства в жилищен комплекс „ Васил Левски“

Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че на 25.02.2022г. от 17:30ч. кметът г-н Иван Гавалюгов и експерти от общинска администрация ще представят идеен проект за благоустрояване на междублокови пространства в жилищен комплекс „ Васил Левски“.

ОБХВАТ:

Настоящето идейно проучване третира терените около изградените жилищни и търговски сгради в комплекса.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Към момента основните алеи за достъп до жилищните сгради са частично изградени, като на места липсва ясен контур на платното, липсват тротоарни настилки, липсват места за отдих ,площадки за детска игра и спорт. Достъпа до комплекса се осъществява от западно разположена на комплекса улица, около която хаотично са изникнали обекти за обществено обслужване/ хранене, търговия и услуги/. Паркирането се осъществява хаотично на неорганизирани паркинги, както и по същия начин хаотично разположени гаражни клетки. Липсва център за обществено обслужване с пешеходен достъп до него от различните жилищни групи.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Анализирайки съществуващото положение с настоящото идейно предложение се предлага обособяване на линеен център за обществено обслужване следвайки улицата по която вече има търговски обекти. Отчитайки скорошното включване на източната на комплекса улица с голям габарит в цялостната инфраструктура на града, в края на главната търговска улица е проектиран нов търговски комплекс с парково пространство пред него. Паркирането е организирано в оразмерени и обособени паркинги, като е изследвана автомобилната наличност .Проектиран е тангиращ комплекса паркинг за част от блоковете до него и за приходящи. Към всяка жилищна група е проектирана детска площадка, а към блоковете беседки. В централната част в междублоковото пространство е проектирана площадка за спорт и стрийт фитнес .Проектирани са нови пешеходни алеи с цел безпрепятствен достъп до търговската улица. Променено е кръстовището до съществуващата чешма като с фонтан е маркиран визуално входа в комплекса.

С настоящето решение ще се подобри средата около жилищните сгради и магазини, на изградената част от комплекса , като остава възможността за бъдещо развитие.

Видеопредставяне на идейния проект:

С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 25 февруари 2022 г. (петък) от 17:30ч., чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android). Примерни снимки и информация за идейния проект са приложени към настоящата новина.

Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на 25 февруари 2022 г. (петък) от 17:30ч. на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2Mzk0MzItYTQ5OC00MGUzLTg0MWQtMmM3ZDE0ZmE2NjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *