Вижте какво предвижда схемата за възстановяване на пътеките в Драгоманско блато

Една от най-ценните територии в България се намира само на 40 км от София. Уникалното съчетание от влажни зони и карстови хълмове е дом на редки растителни и животински видове. Подобно на повечето влажни зони в България Драгоманското блато е било унищожено през 50-те години на XX век, за да се използва земята за земеделски нужди. След 1990 г. отводнителните мероприятия спират и блатото постепенно се възстановява до предишния си облик.

Настоящият проект цели подобряване условията за развитие на познавателен туризъм. Предвижда се да се осъществяват образователни дейности с деца и възрастни. Инфраструктурата, създадена по този проект ще подпомогне и мониторинга на биоразнообразието в района, както и опазването и възстановяване на защитени видове (застрашени и изчезнали). Предвижда се организирането на туристически маршрут на територията на ПИ №№ 23409.50.4 и 23409.53.9 по КККР на гр. Драгоман, общ. Драгоман, собственост на СДП „Балкани“, с преминаване през ПИ №№ 23409.50.769, 23409.54.770 и 23409.53.771 – собственост на община Драгоман.

Началото на маршрута започва от имот 23409.50.4, на 4-5 метра след моста по път от републиканската пътна мрежа от гр. Драгоман към с. Големо Малово. Входното пространство се оформя, като се подравнява с чакъл и се настила с пясък ивица покрай шосето и се терасира терена около съществуващия хълм. По югоизточния склон на този хълм се разполагат амфитеатрално 4 реда пейки за общо 45 души. Оформят се две алеи – едната къса, широка със стъпала и друга – обиколна с малък наклон. Двете алеи се събират на площадка на кота 703,30м на която се поставя сцена/подиум, гледаща към амфитетралните пейки. Зад сцената, като нейн гръб се поставя голяма информационна табела с покривче. От тази площадка, в югоизточна посока площадката се стеснява и се трансформира в алея, водеща към началото на маршрута от дървени естакади.

Началото на пътеката е маркирано от две дървета, между които тръгва маршрута. Пътеката се вие между тръстиките в блатото, в югоизточна посока, като преминава покрай открита водна площ в югоизточния ъгъл на имота. В близост до тази водна площ се разполага изгледна площадка №1, след която пътеката стига до водния канал и завива на изток по протежение на канала. След 10-ина метра пресича канала по нов мост, с дължина на премостването 8 метра и две довеждащи мостчета по 3 метра, после тръгва по трасето на изгорялата пътека, през ПИ23409.53.9 като се отклонява незначително от него, за да стане по-живописен маршрута.

На мястото на свързване на маршрута със съществуващата пътека, която е в добро състояние, се разполага изгледна площадка №2 и маршрутът продължава по старата пътека. От площадката се отделя нов, обиколен маршрут, предназначен за ограничено ползване, по време на акциите по опръстеняване на птиците в блатото. Той тръгва на изток, по периферията на имота, стига до водния канал и завива на юг покрай него. Върви успоредно на съществуващата пътека в продължение на около 73 метра и се връща на запад към пътеката, за да се осъществи затворен маршрут. Предвижда се в северозападния край на този допълнителен маршрут да се разположи изгледна площадка №3, заета от наблюдателна кула, при последващо разширение на маршрута.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *